Missie

Beleidsplan 2014 - 2023


Missie van de Foundation

Concinnitas is een stichting met als missie het in onderlinge harmonie samenbrengen van verschillende artistieke uitingsvormen om daarmee- binnen de hoogst haalbare professionaliteit, vanuit een werkelijke bezieling, verfijning en een ijkbare kwaliteit -het menselijke fenomeen van het vrije scheppen na te streven.


Doelstelling

Het is de “meester-intentie” van de Stichting te zoeken naar nieuwe cultuur-vormen en -wegen, waarbij de leden combinaties met elementen uit het verleden niet schuwen. Het stimuleren van terugkeer van schoonheid in de maatschappij middels een wederzijds inspirerend samengaan van verscheidene artistieke, alsook pragmatische uitingen, de resultaten uitwerken in hedendaagse multimediale, multidisciplinaire, meermalen uit te dragen projecten, en realisaties van deze samenwerking dichter bij de mensen brengen met streven om een langdurig, grijpend, stimulerend, evocatief of educatief effect te treffen.

Zulke Gesamtkunstwerken dienen te bestaan uit een zo natuurlijk mogelijke artistieke verbinding van muziek, dans, literatuur, beeldende kunst en architectuur, waarbij de hoge kwaliteit steeds gewaarborgd moet blijven door het gezamenlijke professionele ideaal.

Passie, schoonheid en intuïtie vormen de spirituele dragers van onze artistieke concepten.


Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.


Financieel beleid

De financiële verantwoording is via deze links te downloaden: